Nhiệm vụ – Quản trị

nhiem vu va quan tri

NHIỆM VỤ
Tái cấu trúc hệ thống, luôn luôn đổi mới, truyền thông hiệu quả, đặt niềm tin nơi con người, tích hợp nguồn lực và kiên trì tốt chiến lược đã thống nhất.

QUẢN TRỊ
Thấu hiểu nhân viên, Khách hàng và Nhà đầu tư, Đối tác chiến lược, Kiên định với sứ mệnh đến giá trị, Liên tục đổi mới, Xây dựng tinh thần doanh nghiệp, Thông tin minh bạch kịp thời, Phân quyền trách nhiệm và chia sẻ thành công.

FacebookTwitterGoogle+